slide2
slide3
slide4
slide5
slide6

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Φ.Π.Α. (περιοδική δήλωση - εκκαθαριστική - επιστροφές Φ.Π.Α.)
• Intastat - Ανακεφ/κοί πίνακες (listing) αποκτήσεων, παραδόσεων, πράξεις λήπτη,
• Φ.Μ.Υ. (προσωρινή δήλωση, οριστική Φ.Μ.Υ., συμφωνίες),
• Λοιποί φόροι (εργολάβων, χαρ/μο ιδιωτών, φόρος μερισμάτων, φόρος μεγάλης 
  ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.)
• Ενάρξεις - Μεταβολές (Μητρώο),
• Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών και Φυσικών προσώπων,
• Επίλυση εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων,
• Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων,
• Διεκπεραίωση φορολογικών ελέγχων και υποθέσεων (ΔΕΚ, ΠΕΚ, ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, 
  ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ),
• Συγχωνεύσεις - Μετατροπές - Διασπάσεις επιχειρήσεων.