slide2
slide3
slide4
slide5
slide6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Έλεγχος τήρησης Προβλεπόμενων Λογιστικών Βιβλίων σύμφωνα με τον ΚΒΣ και 
  ορθότητας Λογιστικού σχεδίου Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής,
• Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη (φορολογία εισοδήματος, ΚΒΣ, 
   ΦΠΑ),
• Έλεγχος διακίνησης - τιμολόγησης (ΚΒΣ),
• Έλεγχος σωστής τήρησης βιβλίου αποθήκης (εμπ/των, προϊόντων, Α & Β υλών 
   κ.λ.π.),
• Εργατικά - Μισθοδοσίες - Ι.Κ.Α. - Α.Π.Δ.,
• Συμφωνίες λογ/μών (τράπεζες, επιταγές, γραμμάτια, πελάτες - προμηθευτές κ.λ.π.),
• Συμφωνίες Γενικής Λογιστικής - Αναλυτικής Λογιστικής - Βιβλίου Αποθήκης
• Έλεγχος ισοζυγίων, εκτυπώσεις σε θεωρημένα,
• Μηνιαία αποτελέσματα, προσωρινοί ισολογισμοί,
• Εργασίες τέλους χρήσεως (αποτίμηση, απογραφή, σύνταξη οικονομικών 
  καταστάσεων, συμφωνίες, εκτυπώσεις)
• Ανάλυση ισολογισμών (αριθμοδείκτες) για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
• Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
• Επίβλεψη, οργάνωση λογιστηρίων (Α.Ε., Ε.Π.Ε.)